در این روزها جهت ارزاق ماه رمضان و... پول جمع می شود. بزرگوارانی که سید هستتد، هم پول می دهند. آیا پول این ها را که می شود به نیازمند غیر سید داد؟
در این روزها جهت ارزاق ماه رمضان و... پول جمع می شود. بزرگوارانی که سید هستتد، هم پول می دهند. آیا پول این ها را که می شود به نیازمند غیر سید داد؟ این پول ها وجوهات خمس و صدقه نیستند.

باسمه تعالی

1. ملاک استحقاق برای دریافت فطریه، سید بودن یا نبودن خود فرد دریافت کننده است.

2. پرداخت این وجوهات دریافتی حتی فطریه ای که از سادات دریافت می شود، به فقیر غیر سید و سید اشکال ندارد اما اگر فقیری که از فطریه به او می دهند، خودش سید باشد، فقط باید از فطریۀ سادات به او داده شود.