شرایط خمس چیست؟
شرایط خمس چیست؟

باسمه تعالی

اگر شخص مالک مالی شود که از موارد استثنا خمس – مانند هدیه کوچک یا ارث – نباشد، از زمانی که بتواند در آن مال تصرف کند، آن مال متعلق خمس خواهد بود.

پس اگر شخص برای کل اموال خود سال خمسی دارد، از زمان امکان تصرف در آن مال تا پایان همان سال خمسی اگر چیزی از این مال اضافه بیاید، به آن خمس تعلق می گیرد و اگر شخص دارای سال خمسی نیست، و برای هر مالی سال خمسی جداگانه نگه دارد، یعنی از همان زمان - زمان امکان تصرف – تا یک سال فرصت دارد و اگر پس از پایان این مدت چیزی از مال اضافه بماند، باید خمس آن را پرداخت کند.

 
کد سایت fa802 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی نحوه محاسبه خمس