باطل کردن عمدی روزۀ استیجاری، نذر غیر معین و نذر معین قبل و بعد از ظهر چه حکمی دارد؟ و موجب چه کفاره ای می شود؟
باطل کردن عمدی روزۀ استیجاری، نذر غیر معین و نذر معین قبل و بعد از ظهر چه حکمی دارد؟ و موجب چه کفاره ای می شود؟

باسمه تعالی

1. اگر در قرارداد اجاره یا در نذرش وقت مشخصی برای انجام روزه تعیین نشده یا محدودۀ زمانی خاصی که برای انجام روزه های نذری و استیجاری تعیین شده اما هنوز وقتش تنگ نشده است، باطل کردن قبل از ظهر و بعد از ظهر جایز است؛ هرچند احتیاط مستحب آن است بعد از ظهر باطل نکند.

2. اگر در قرارداد اجاره یا در نذرش، روزه گرفتن در یک یا چند روز مشخص تعیین شده یا محدودۀ زمانی خاصی که برای انجام روزه های نذری و استیجاری تعیین شده، تنگ شده باشد، باطل کردن روزه قبل از ظهر و بعد از ظهر جایز نیست اما از این جهت کفاره ای ندارد ولی در روزۀ نذر به دلیل شکستن نذر باید کفارۀ حنث نذر بدهد.