اگر بد حجابی خانمی در گمراهی جوانی اثر داشته باشد، آیا بر گردن آن خانم حق الناس است؟
اگر بد حجابی خانمی علت ناقصۀ گمراهی جوانی شود؛ یعنی در گمراهی او اثر داشته باشد اما تنها دلیل گمراهی او نباشد، آیا بر گردن آن خانم حق الناس است؟

باسمه تعالی

اگر آن زن با علم به اینکه بی حجابی او در گمراهی آن جوان تأثیر دارد، عمداً مرتکب بی حجابی شود، مرتکب گناه شده است ولی حق الناس به معنای اصطلاحی آن در اینجا نیست؛ یعنی بر آن زن لازم نیست که بابت این کار از آن جوان حلالیت بگیرد.

کد سایت fa8015