آیا اقتداء به فردی که می دانیم قرائتش صحیح نیست، جایز است؟
امام جماعت یک واحد اداری در نماز خود «بسم الله الرحمن الرحیم» را با ضم «ن» قرائت می نمود. پس از نماز علت از وی سؤال شد، ایشان در پاسخ گفتند: رعایت تجوید است و به این موضوع اصرار داشتند. ضمناً در قنوت نیز عبارت «و فی الآخرة الحسنة» را می خواند. قرائت فوق چه حکمی دارد؟ آیا چنین فردی حائز شرایط امام جماعت است؟ آیا اقتداء به چنین فردی که می دانیم چنین قرائت می کند، صحیح است یا خیر؟ و اگر مأموم نمی دانست و در حین نماز فهمید، فرادی شود یا نماز را رها کند؟

باسمه تعالی

1. رعایت اعراب یا معرفه و نکره و یا سایر قواعد ادبیاتی در قرائت نماز لازم نیست؛ مگر آنکه با رعایت نکردن آن ها، این عبارت، دیگر در نظر عرف یک عبارت عربی محسوب نشود که در این صورت قرائت شرعاً صحیح نخواهد بود؛ البته احتیاط مستحب آن است که در هر حال رعایت گردد.

2. صحت شرعی قرائت برای امام جماعت در غیر حمد و سوره شرط نیست، ولی اگر در حمد و سوره قرائت وی صحیح نباشد، اقتداء به وی جایز نیست.

3. اقتداء به این فرد جایز است اما با توجه به اینکه «بسم الله الرحمن الرحیم» جزء حمد و سوره است و با توجه به توضیحات بند 1، احتیاط مستحب آن است که به این فرد اقتداء نکند.

4. اگر مأموم گرفتار وسواس در قرائت باشد، به احتمال بطلان قرائت امام اعتنا نکند.

کد سایت fa8
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت