در نمازهای مستحبی مانند نافله شب آیا حمد و سوره باید مثل نماز صبح بلند خوانده شود؟
در نمازهای مستحبی مانند نافله شب آیا حمد و سوره باید مثل نماز صبح بلند خوانده شود؟

باسمه تعالی

بلند خواند حمد و سوره در موارد ذکر شده، واجب نیست؛ هرچند مستحب است.

کد سایت fa7997
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی