آیا نگاه کردن مرد به مو، بدن یا آرایش زن نامحرمی که معمولاً در مقابل نامحرم نمایان است، در حالی اگر آن زن نهی از منکر شود، توجهی نمی‌کند، جایز است؟
آیا نگاه کردن مرد به مو، بدن یا آرایش زن نامحرمی که معمولاً مو و قسمت‌هایی از بدنش و آرایشش در مقابل نامحرم نمایان است، در حالی که آن مرد یقین ندارد، بلکه احتمال زیاد می‌دهد که اگر آن زن نهی از منکر شود، توجهی نمی‌کند، جایز است؟

اسمه تعالی

1. در صورتی نگاه به مو و قسمت های مزبور جایز است که بداند اگر به او را نهی از منکر کند، توجه نخواهد کرد.

2. در فرض سؤال که نمی داند و صرفاً احتمال می دهد هرچند احتمال قوی باشد، نگاه جایز نیست.

کد سایت fa7993