تعدادی قانون وجود دارد که حتی اگر جلوی مأموران انجام دهیم، مأموران برخورد نمی‌کنند. اگر ما هم رعایت نکنیم، ضرری به کسی نمی‌زنیم. آیا جایز است این قوانین را رعایت نکنیم؟
تعدادی قانون سخت‌گیرانه راهنمایی و رانندگی وجود دارد که به شدت بی اهمیت است به طوری که اگر از آن قوانین تخلف کنیم، حتی اگر آن تخلفات را جلوی چشم مأموران راهنمایی و رانندگی هم انجام بدهیم، مأموران نه به ما چیزی می‌گویند و نه ما را جریمه می‌کنند. این قوانین به طوری است که تخلف از آن‌ها به شکل عرف درآمده است. با توجه به اینکه اگر ما هم این قوانین را رعایت نکنیم، ضرری به کسی نمی‌زنیم (درست مانند دیگر افراد)، آیا جایز است این قوانین را رعایت نکنیم؟

باسمه تعالی

1. تخلف از قوانین و مقررات الزامی جمهوری اسلامی ایران جایز نیست.

2. پایبند نبودن عده ای از مردم یا مأموران به قوانین و مقررات، مجوز تخلف نیست.

3. قوانین و مقررات الزامی تا وقتی الزامی هستند، التزام به آن ها واجب است و صرف عدم وارد شدن ضرر به دیگران، مجوز تخلف نیست.

4. ممکن است در برخی موارد عدم پیگیری و عدم جریمه پلیس در حقیقت به معنای الزامی نبودن آن قوانین باشد که در این صورت تخلف از آن قوانین شرعاً حرام نیست.

کد سایت fa7992
طبقه بندی موضوعی قوانین حکومت اسلامی|حق الناس