الکل جامد چه حکمی دارد؟
الکل جامد چه حکمی دارد؟ اگر الکل با استفاده از مواد دیگر به شکل جامد درآید، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. تمام انواع الکل پاک است و فرقی بین حالت مایع یا جامد آن نیست.

2. اگر الکلی که در ترکیب با مواد دیگر به شکل جامع در آید، پاک است.

3. خوردن همۀ انواع الکل حرام است.

4. اگر الکل در تولید یک چیز جامد یا مایع استفاده شود ولی به دلیل ناچیز بودن مقدارش، در نظر عرف آن چیز فاقد الکل محسوب شود، خوردنش اشکال ندارد.

5. اگر الکل در تولید یک چیز جامد یا مایع استفاده شود ولی به دلیل تغییر شیمیایی  استحاله شود، آن چیز فاقد الکل محسوب می شود و خوردنش اشکال ندارد.