اینجا برای اکثریت مردم طبق دستور مذھبشان خم شدن جلوی بزرگان و لمس کردن پاھایشان ارزش بسیاری دارد. آیا یک فرد مسلمان می تواند این کار را انجام بدھد؟
بندہ ھندی ھستم و اینجا اکثریت مردم اھل ھنود ھستند۔ طبق دستور مذھبشان خم شدن جلوی بزرگان مخصوصاً والدین و اساتید و لمس کردن پاھایشان ارزش بسیاری دارد و از آداب لازم شمردہ می شود۔ اگر این چنین عملی را یک فرد مسلمان انجام بدھد، آیا این تشابه با رسومات قوم دیگری شمردہ می شود و این فرد مسلمانی با آن قوم محشور می شود؟

باسمه تعالی

1. اگر این کار به عنوان یک رفتار عرفی برای ابراز احترام در آن جامعه محسوب می شود، انجام آن توسط مسلمانان اشکال ندارد.

2. اگر به عنوان یک عمل مذهبی و نشانه ای از آیین هندو به حساب می آید، باید از آن اجتناب کرد؛ مگر شرایط به گونه ای باشد از باب تقیه انجام این کار لازم باشد.

کد سایت fa7988
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|تقیه