اگر فردی مسأله را نمی دانست یا فراموش کرد که نماز احتیاط یا دو سجدۀ سهو یا قضای تشهد را انجام دهد و بعد فهمید یا به یادآورد و انجام داد، آیا نمازش تصحیح می شود؟
اگر فردی مسأله را نمی دانست یا فراموش کرد که بعد از نماز باید مثلاً یک رکعت نماز احتیاط بخواند یا دو سجدۀ سهو انجام دهد یا قضای تشهد را انجام دهد و هیأت نماز هم از بین برود و بعد در وقت یا خارج وقت حکم را فهمید یا به یادآورد و موارد مذکور را با طهارت یا بدون آن انجام داد، آیا نمازش تصحیح می شود یا باید دوباره اصل نماز را بخواند؟

باسمه تعالی

1. در مورد نماز احتیاط، اگر هیأت نماز از بین برود یا عمل باطل کنندۀ نماز از او سر زده باشد؛ مثلاً سر از قبله برگردانده یا طهارتش از بین رفته باشد، اصل نمازش باطل است و و لازم نیست نماز احتیاط را هم بخواند و باید نماز را دوباره بخواند.

2. در سجدۀ سهو و قضای تشهد، اگر هیأت نماز از بین برود یا عمل باطل کنندۀ نماز از او سر زده باشد، باید با طهارت آن تشهد را بجا آورد و می تواند به همان نمازی که خوانده است، اکتفا کند؛ البته احتیاط مستحب آن است که اصل نماز را دوباره بخواند.

3. آنچه در بند 1 و 2 بیان شد، فرقی بین کسی مسأله را نمی دانسته یا مسأله را فراموش کرده نیست.