اگر فردی مسلوس یا مبطون است، می تواند با اخذ مبلغی جهت خواندن نماز وحشت اجیر شود؟
اگر فردی مسلوس یا مبطون است، می تواند با اخذ مبلغی جهت خواندن نماز وحشت اجیر شود؟

باسمه تعالی

خواندن نماز لیلة الدفن (وحشت) توسط مسلوس یا مبطون در ازای اجرت اشکال ندارد.

کد سایت fa7981