آیا یک نفر می تواند چند نماز لیلة الدفن برای یک میت بخواند؟
آیا یک نفر می تواند چند نماز لیلة الدفن برای یک میت بخواند؟

باسمه تعالی

یک فرد می تواند برای یک میت چند بار نماز لیلة الدفن بخواند.

کد سایت fa7979
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی