اگر کسی 30 سال قبل در سربازی خود را به مریضی زده باشد و بعد از دو ماه معاف شده باشد، آیا بعد از این همه سال تلکیف دارد؟
اگر کسی 30 سال قبل در سربازی خود را به مریضی زده باشد و بعد از دو ماه معاف شده باشد، آیا بعد از این همه سال تلکیف دارد؟

باسمه تعالی

در این خصوص باید به قوانین و مقررات مربوط مراجعه کرد و عمل به مفاد الزامی آن ها شرعاً واجب است.

کد سایت fa7976
طبقه بندی موضوعی قوانین حکومت اسلامی|حق الناس