ما لباس ها و ظرف های غذا و دستمال کاغذی بیمار کرونایی را در کوچه گذاشتیم، اگر کسی آن هار را بردارد و مبتلا به کرونا شود، تکلیف ما چیست؟
پدرم چند روزی در بیمارستان به خاطر کرونا بستری بود و به ما گفتن لباس ها و ظرف های غذا و دستمال کاغذی را به ما دادند و گفتند بدون ضد عفونی آن ها را استفاده نکنید. ما آن نایلون را خانه آوردیم و همه را در کوچه گذاشتیم. اگر کسی که آن لباس ها را برداشت، استفاده کند و یا بفروشد و مبتلا به کرونا شوند و البته نمی دانیم حتماً کسی آن ها را برداشته یا نه، آیا حق الناسی گردن آمده است؟ تکلیف ما چیست؟

باسمه تعالی

اگر در محلی گذاشته اید که همه آن را زباله تلقی می کنند، چیزی بر عهدۀ شما نیست.

کد سایت fa7975
طبقه بندی موضوعی حق الناس|قصاص