در اروپا بعد از مرگ بیماری کرونایی او را در تابوت مخصوصی قرار می دهند و مهر و موم می کنند و کسی حق باز کردن را ندارد و فقط می توانند همان طور دفن کنند. در این وضعیت حکم غسل و کفن و دفن چه خواهد بود؟
در اروپا بعد از مرگ بیماری کرونایی او را در تابوت مخصوصی قرار می دهند و مهر و موم می کنند و کسی حق باز کردن را ندارد و فقط می توانند همان طور دفن کنند. در این وضعیت حکم غسل و کفن و دفن چه خواهد بود؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال غسل و کفن میت ساقط است و پس از اقامه نماز میت، او را با ضوابط شرعی مثل رو به قبله بودن دفن کنند.

کد سایت fa7974