با توجه به امکان خطای غیر عمد انسانی در تشخیص بیماری یا بستری یا تجویز دارو یا رسیدگی توسط کادر درمانی وجود دارد، دیه بیمارانی که در اثر کرونا فوت شده اند، بر عهدۀ بیت المال نیست؟
با توجه به امکان خطای غیر عمد انسانی در تشخیص بیماری یا بستری یا تجویز دارو یا رسیدگی توسط کادر درمانی وجود دارد، دیه بیمارانی که در اثر کرونا فوت شده اند، بر عهدۀ بیت المال نیست؟

باسمه تعالی

تا وقتی خطای مزبور احراز نشود، دیه ای بر عهدۀ بیت المال ثابت نمی شود.

کد سایت fa7965
طبقه بندی موضوعی دیات|احکام پزشکی