آیا پول منبر هدیه است یا اجرت؟
آیا پول منبر هدیه است یا اجرت؟

باسمه تعالی

1. در قریب به اتفاق موارد اجرت محسوب می شود؛ هرچند رویۀ اهل منبر این بوده که از پیش مبلغی را تعیین نمی کرده اند و حتی اگر دعوت کنندگان اجرتی به وی نمی پرداختند، مطالبه نمی کرده اند.

2. در برخی موارد از قراین و شواهد معلوم است که فرد به قصد مجانی منبر می رود ولی در عین حال دعوت کنندگان از پیش خود برای تشکر مبلغی را به عنوان هدیه به او می دهند که گاهی علی رغم اصرار دعوت کنندگاه از پذیرش این مبلغ خود داری می کند.

کد سایت fa7962