با توجه به اینکه دولت استخراج ارز دیجیتال را به رسمیت شناخته است، شما خرید و فروش بیت کوین و مبادلۀ دو ارز دیجیتال غیر مشابه را مجاز می دانید؟
با توجه به اینکه دولت استخراج ارز دیجیتال را به رسمیت شناخته است، شما خرید و فروش بیت کوین و مبادلۀ دو ارز دیجیتال غیر مشابه را مجاز می دانید؟

باسمه تعالی

1. خرید و فروش بیت کوین حرام است.

2. خرید و فروش سایر رمزارزها در صورتی که اشکالات بیت کوین را نداشته باشند، اشکال ندارد.

کد سایت fa7953
طبقه بندی موضوعی رمزارز