سرمایه گذاری کردن در معاملاتی که شک به ربوی بودن آن معامله داریم، شرعاً چه حکمی دارد؟
سرمایه گذاری کردن در معاملاتی که شک به ربوی بودن آن معامله داریم، شرعاً چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

سرمایه گذاری در چنین معاملاتی در صورتی که شک محض باشد، جایز است ولی اگر ظن قوی به ربوی بودن باشد، احتیاط واجب ترک آن است؛ مگر اینکه افرادی که این معاملات را انجام می دهند نسبت به رعایت حدود شرعی معامله مورد اعتماد و وثوق باشند.

کد سایت fa7938