لعن و نفرین زنی که باعث تحریک جنسی ما می شود، جایز است؟
لعن و نفرین زنی که باعث تحریک جنسی ما می شود، جایز است؟

باسمه تعالی

1. مردی که عمداً و به قصد لذت به زن نامحرم نگاه کند، کار حرام انجام داده است؛ حتی اگر آن زن از روی عمد و آگاهی باعث تحریک جنسی وی شده باشد.

2. زنی که از روی آگاهی و عمد باعث تحریک جنسی مردی می شود، مرتکب کار حرام شده است و اگر این کارش باعث اذیت آن مرد شود، مرتکب ظلم شده است.

3. لعن* کسی که به انسان ظلم کرده توسط فرد مظلوم و به جهت همان ظلم، حرام نیست.

 

* درخواست دوری رحمت خدا

 

 

کد سایت fa7935
طبقه بندی موضوعی روابط زن ومرد|فحش و ناسزا