اگر کسی از عکس بد زن شیعۀ شوهردار تحریک شود و به گناه بیافتد، آیا آن زن هم گناه کرده یا فقط خود فرد مرتکب گناه شده است؟
اگر کسی از عکس بد زن شیعۀ شوهردار تحریک شود و به گناه بیافتد، آیا آن زن هم گناه کرده یا فقط خود فرد مرتکب گناه شده است؟

باسمه تعالی

در صورتی که آن زن عکس بی حجاب و تحریک کنندۀ خود را در خارج از حریم شخصی اش و در معرض دید نامحرمان قرار داده است، مرتکب اعانه بر اثم (کمک به انجام گناه) شده که حرام است در غیر این صورت آن زن گناه نکرده است.

کد سایت fa7933