خود ارضایی از روی عکس زنان غیر مسلمان گناه است یا جایز؟
خود ارضایی از روی عکس زنان غیر مسلمان گناه است یا جایز؟

باسمه تعالی

استمنا یا خود ارضایی که منجر به خروج منی شود، خودش یک عمل حرام است و اینکه این کار با استفاده از عکس زن غیر مسلمان انجام دهد یا خیر، تأثیر در حرام بودن استمنا ندارد.

کد سایت fa7930
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی