آیا شخصی که انتقاداتی از مسئولش دارد و اجحافی به او شده، می تواند موضوع را به یکی از مسؤلان بالاتر پیامک کند؟
آیا شخصی که انتقاداتی از رئیس و مسئولش دارد و اجحافی که به او شده است را می تواند محترمانه و مؤدبانه به صورت درد دل و جهت برطرف شدن اجحاف به یکی از مسؤلان بالاتر پیامک کند؟ اگر یقین دارد مسؤلان بالاتر با دیدن این پیام حل مشکل که نمی کنند، او را توبیخ هم می کنند، در این فرض آیا حق دارد پیامک کند؟

باسمه تعالی

1. در صورتی که انتقادات یا اجحاف صورت گرفته مزبور در حوزۀ کار و شرح وظایف فرد انتقاد شونده و یا کار و شرح وظایف مسئول بالاتر باشد، گزارش آن به مسئول بالاتر اشکال ندارد در غیر این صورت غیبت شمرده می شود و جایز نیست؛ مگر اینکه احقاق حقش فقط با همین غیبت کردن ممکن شود.

2. با رعایت بند 1 حتی در فرضی که بداند ترتیب اثری به گزارش وی داده نمی شود یا خودش را توبیخ خواهند کرد، گزارش کردن اشکال ندارد.

کد سایت fa7923