بعد از فوت یک زن آیا می توان روی سنگ سر قبرش عکس او را نصب کرد؟ آیا اینجا با حجاب یا بی حجاب بودنش فرق هست؟
بعد از فوت یک زن آیا می توان روی سنگ سر قبرش عکس او را نصب کرد؟ آیا اینجا با حجاب یا بی حجاب بودنش فرق هست؟

باسمه تعالی

1. نصب عکس زن بر سنگ قبرش در صورتی که با حجاب اسلامی و رعایت ضوابط شرعی مانند نشان ندان زینت و آرایش چهره باشد و نیز این کار وهن شخصیت او تلقی نشود، حرام نیست.

2. اگر صاحب عکس از کسانی باشد که اگر به او در این موارد تذکر داده می شد، رعایت نمی کرد، نصب عکس بی حجاب او  حرام نیست؛ البته به اندازه ای که معمولاً این فرد نمی پوشاند یا آرایش می کرد،

کد سایت fa7908