وقتی برای ابطال سحر آن به برخی از افراد مراجعه می شود، می توانند اسم کسی که اقدام به جادو کرده را بگویند. اگر خبر بدهند که چه کسی این کار را کرده، گناه کرده است؟
وقتی برای ابطال سحر آن به برخی از افراد مراجعه می شود، می توانند اسم کسی که اقدام به جادو کرده را بگویند. اگر خبر بدهند که چه کسی این کار را کرده، گناه کرده است؟

1. در بسیاری از موارد مدعی سحر و باطل السحر افراد قابل اعتمادی نیستند و گویا برخی از ایشان برای رسیدن به سحر و جادو مرتکب برخی اعمال حرام می شوند که در این صورت شرعاً فاسق خواهند بود. در این موارد اساساً رجوع به چنین افرادی برای باطل کردن سحر جایز نیست.

2. اگر معرفی فرد جادو کننده برای ابطال سحر ضرورتی ندارد، مدعی باطل السحر نباید او را به سحر شده معرفی کند یا فرد سحر شده نباید او را به مدعی باطل السحر معرفی کند.