آیا روز جمعه مسافرت رفتن کراهت دارد؟
آیا روز جمعه مسافرت رفتن کراهت دارد؟

باسمه تعالی

1. رفتن به سفری که باعث شود فرد نتواند در نماز جمعه شرکت کند، مکروه است؛ خواه در خود روز جمعه سفر کند و خواه روزهای قبل از جمعه.

2. مستحب است انسان سفرش را روز جمعه آغاز کند؛ البته به گونه ای که از شرکت در نماز جمعه (در محل خودش یا در سفر) محروم نماند.
 

کد سایت fa7896
طبقه بندی موضوعی احکام نماز جمعه|نماز جمعه