زمین هایی توسط محمد رضا شاه پهلوی برای گروهی از دربار و یا کادر گارد جاویدان شاهنشاهی وقف شده است. آیا وقف صحیح است؟
با توجه به اینکه در قبل از انقلاب، زمین هایی توسط محمد رضا شاه پهلوی برای افرادی خاص همچون گروهی از دربار و یا کادر گارد جاویدان شاهنشاهی وقف شده است. آیا ایشان دارای اهلیت برای وقف بوده و اساساً وقف ایشان صحیح است؟ فرض بر این است که هیچ قانون و مقرراتی در این زمینه وجود ندارد.

باسمه تعالی

1. کلیۀ تصرفات نظام سطنت پهلوی چه مستقیم و چه از طریق اعمال قانون و مقررات نامشروع بوده است و آثار شرعی بر آن مترتب نمی شود؛ مگر مواردی که فقیه جامع الشرایط قبل از انقلاب تنفیذ کرده باشد یا ولی فقیه بعد از انقلاب از طریق تنفیذ قوانین و مقررات سابق یا مستقیم آن را تأیید کرده باشد  که در این صورت در محدودۀ تنفیذ و تأیید ایشان آثار شرعی خواهد داشت.

2. در خصوص مورد سؤال، از نظر معظم له زمین ملک عنوان امامت (شخصیت حقوقی امام ـ علیه السلام) است و وقف رقبۀ زمین در اسلام باطل است. بنابراین مورد سؤال به به بیت المال بر می گردد.