آیا فرقی دارد اول سُبْحانَ رَبِّیَ الْأَعْلى‏ وَ بِحَمْدِهِ بگویم و بعد سبحان اللَّه؟
آیا فرقی دارد اول سُبْحانَ رَبِّیَ الْأَعْلى‏ وَ بِحَمْدِهِ بگویم و بعد سبحان اللَّه؟ اگر یک بار سبحان اللَّه و بعد از آن سه بار سُبْحانَ رَبِّیَ الْأَعْلى‏ وَ بِحَمْدِهِ در رکوع بگویم، مشکلی دارد؟ اگر فقط سه بار سُبْحانَ رَبِّیَ الْأَعْلى‏ وَ بِحَمْدِهِ در رکوع بگویم، اشکال دارد یا باید یکبار گفت؟

باسمه تعالی

1. گفتن یک بار سبحان الله یا یک عبارتی که در آن تسبیح خدای متعال شده باشد، در رکوع یا سجده کفایت می کند و بیش از آن واجب نیست.

2. بنا بر آنچه در بند 1 بیان شد، تمام مواردی که در سؤال آمده جایز است.

کد سایت fa7846
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز