دعوا با خویشاوندی که با بی احترامی در مورد امامان و اسلام حرف می زند، حکمش چیست؟
دعوا با خویشاوندی که با بی احترامی در مورد امامان و اسلام حرف می زند، حکمش چیست؟

باسمه تعالی

در صورت وجود شرایط شرعی نهی از منکر، لازم است که آن ها را از این کار نهی کنید اما برخورد خشونت آمیز و پرخاشگری با ایشان به ویژه ناسزا گفتن جایز نیست.

کد سایت fa7844
طبقه بندی موضوعی فحش و ناسزا|شرایط نهی از منکر