اگر جایی یقین داشته باشیم با بکار بردن کلماتی چون تاپاله، اسلام ستیز، طرف مقابل دست از هتاکی به ائمه بر می دارد یا مؤدب تر حرف می زند، جایز است این کلمات را بکار ببریم؟
اگر جایی یقین داشته باشیم با بکار بردن کلماتی چون تاپاله، اسلام ستیز، طرف مقابل دست از هتاکی به ائمه بر می دارد یا مؤدب تر حرف می زند، جایز است این کلمات را بکار ببریم؟

باسمه تعالی

در صورت وجود شرایط شرعی نهی از منکر، لازم است که آن ها را از این کار نهی کنید اما برخورد توهین آمیز و هتاکانه و به کار بردن کلمات مورد اشاره جایز نیست.