خیره شدن به نقطه ای سیاه در وسط یک دایره در صفحه ای سفید که بالای آن دایره الله نوشته شده است، جهت تمرین تمرکز عیب دارد؟
خیره شدن به نقطه ای سیاه در وسط یک دایره در صفحه ای سفید که بالای آن دایره الله نوشته شده است، جهت تمرین تمرکز عیب دارد؟

باسمه تعالی

1. این کار به خودی خود حرام نیست.

2. اگر این کار مفسده ای به دنبال داشته باشد، جایز نیست.

3. از جمله مفاسد اینکه کار مزبور در شرایطی وهن نسبت به نام مقدس خدای متعال شمرده شود یا باعث اهانت به شخصیت وی در جامعه تلقی شود یا موجب متهم شدن فرد مزبور به انحرافات اعتقادی گردد.

کد سایت fa7837