اگر رفیقم را در مترو دیدم که گیتار در دست داشت و نمی دانم که آن ساز را در موسیقی حرام استفاده می کند یا موسیقی غیر مبتذل، باز باید به او تذکر بدهم یا چون یقین ندارم تذکر لازم نیست؟
اگر رفیقم را در مترو دیدم که گیتار در دست داشت و نمی دانم که آن ساز را در موسیقی حرام استفاده می کند یا موسیقی غیر مبتذل، باز باید به او تذکر بدهم یا چون یقین ندارم تذکر لازم نیست؟

باسمه تعالی

نهی از منکر در این مورد واجب نیست.

کد سایت fa7817