آیا استفاده از فیلم یا عکس مستهجن برای آزمایش منی، صرفا برای آنکه نتیجۀ آزمایش بهتر شود، مشکل شرعی دارد؟
آیا استفاده از فیلم یا عکس مستهجن برای آزمایش منی، صرفا برای آنکه نتیجۀ آزمایش بهتر شود، مشکل شرعی دارد؟

باسمه تعالی

جایز نیست.

کد سایت fa777 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی