آیا در حرمت موسیقی خواننده هم معیار است که فاسق و عیاش نباشد؟
آیا در حرمت موسیقی خواننده هم معیار است که فاسق و عیاش نباشد یا ملاک حرمت موسیقی فقط مناسب بودن آن با مجالس لهو و فساد است؟

باسمه تعالی

1. ملاک موسیقی حرام آن است که انسان را از حال عادی و طبیعی اش خارج کند؛ مثلاً شهوت را در وی برانگیزد یا باعث غضب و عصبانیت شدید و غیر متعارف گردد. این نوع موسیقی معمولاً مناسب مجالس لهو و لعب هستند.

2. خصوصیات خواننده دلیل بر حرام بودن خود موسیقی نیست.

3. ترویج شخیصت های فاسد خودش یک کار حرام است.

کد سایت fa7766
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی