اگر کسی کربلا رود، گناهان گذشته اش پاک می شود؟
اگر کسی کربلا رود، گناهان گذشته اش پاک می شود؟

باسمه تعالی

صرف رفتن به کربلا باعث بخشش گناهان نیست و برای بخشش گناه باید توبه کرد.

کد سایت fa7763
طبقه بندی موضوعی توبه