یک خواننده ای فقیر است ولی متدین نیست و پسر یا دخترشان که بالغ است، متدین است. آیا پرداخت وجوه شرعی به این پسر یا دختر جایز است؟
یک خواننده ای فقیر است ولی متدین نیست و پسر یا دخترشان که بالغ است، متدین است. آیا پرداخت فطره، فدیۀ روزه، رد مظالم (مجهول مالک)، یا خمس با اجازۀ نمایندۀ فقیه به این پسر یا دختر جایز است؟

باسمه تعالی

اگر این پسر و دختر از نظر شرعی فقیر باشند، می تواند با رعایت ضوابط شرعی از این وجوه به آن ها بدهد.