آیا شب یلدا را تبریک گفتن شرعاً درست است یا مؤمنین از گفتن آن باید اجتناب کنند؟
آیا شب یلدا را تبریک گفتن شرعاً درست است یا مؤمنین از گفتن آن باید اجتناب کنند؟

باسمه تعالی

تبریک گفتن شب یلدا حرام نیست.

کد سایت fa7739
طبقه بندی موضوعی ارتباطات اجتماعی