آیا در دین اسلام مجوزی برای تشهیر قاضی وجود دارد؟
آیا در دین اسلام مجوزی برای تشهیر قاضی وجود دارد؟ اگر وجود دارد محدود به چه مواردی می باشد؟ و آیا چنین امری مصداقی در زمان حکومت حضرت امیر ـ علیه السلام ـ داشته است؟

باسمه تعالی

مجازات تشهیر برای جرایم مشخص و محدودی در اسلام تشریع شده است و تخلف قاضی از وظایف و الزامات قضاوت از جملۀ آن ها نیست.

کد سایت fa7737