شخصی در منزل غصبی ساکن است که متعلق به تعدادی از وراث است. این فرد با چنین وضعیتی به حج رفته است! آیا حجش صحیح است؟
شخصی در منزل غصبی ساکن است که متعلق به تعدادی از وراث است. این فرد با چنین وضعیتی به حج رفته است! آیا حجش صحیح است؟

باسمه تعالی

اگر شرایط حج واجب را دارا باشد، حج وی صحیح و مجزی از حجة الاسلام (حج واجب) است و اگر شرایط حج واجب را نداشته باشد، حج وی صحیح است؛ هرچند کفایت از حجة الاسلام نمی کند. صرف سکونت در خانۀ غصبی در صحیح بودن حج وی تأثیری ندارد.

 

کد سایت fa773