اگر خانمی به عقد مردی درآمد و بدون آمیزش از او طلاق گرفت و این برنامه تا سه مرتبه تکرار شد، آیا برای ازدواج چهارم احتیاج به محلل است؟
اگر خانمی به عقد مردی درآمد و بدون آمیزش از او طلاق گرفت و این برنامه تا سه مرتبه تکرار شد، آیا برای ازدواج چهارم احتیاج به محلل است؟ آیا در این مسأله فرقی بین باکره ماندن و غیر مدخوله ماندن از این شوهر هست؛ هرچند از شوهر قبل مدخوله باشد؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال نیاز به محلل وجود دارد و فرقی ندارد که باکره بماند یا دراین سه ازدواج غیر مدخوله بماند.