آیا مرد می تواند روی سر زنش با صدای بلند فریاد بکشد که «آن ها را نزن» تا بر اثر این فریاد زن بترسد و بر سر بچه ها فریاد نکشد و آن ها را نزد؟
اگر زن بچه‌ هایش را می زند یا آن ها را خیلی بد مذمت کند که بچه ها می ترسند، آیا مرد می تواند روی سر زنش با صدای بلند فریاد بکشد که «آن ها را نزن» تا بر اثر این فریاد زن بترسد و بر سر بچه ها فریاد نکشد و آن ها را نزد؟

باسمه تعالی

1. اگر فریاد کشیدن یا توبیخ های مادر نسبت به فرزندان ضرر قابل توجه عقلائی بر جسم و روح آن ها وارد نمی کند، حرام نیست اما بیش از این مقدار جایز نیست.

2. بلند کردن صدا یا توبیخ های مؤدبانۀ لفظی یا ایجاد برخی محرومیت جزئی برای فرزند، از مصادیق  ضرر قابل توجه عقلائی محسوب نمی شود.

3. در مواردی که فریاد کشیدن و توبیخ های مادر جایز نیست، در صورت وجود شرایط شرعی از جمله احتمال تأثیر، پدر باید او را نهی از منکر کنند.

4. در موارد ضرر جسمی و روحی بر فرزند، بر پدر لازم است که از طرق مؤثر و مشروع فرزندان را از این ضرر حفظ کند؛ مثلاً مادر را از عواقب و آثار این رفتارش با فرزندان آگاه کند و وی را به صبر و نرمی در رفتار تشویق کند.

5. بلند کردن صدا توسط پدر به هدف اینکه مادر دست از این رفتار خود بردارد، حرام نیست.

کد سایت fa7720