یکی از ارحام بنده، بدون اینکه من به ایشان بدی کرده باشم، از روی حسادت، به طور مداوم با سحر و جادو به من ضررهای قابل توجه مادی و معنوی زده و می زند. آیا مجاز هستم مقابله به مثل کنم؟
یکی از ارحام بنده، بدون اینکه من به ایشان بدی کرده باشم، از روی حسادت، به طور مداوم با سحر و جادو به من ضررهای قابل توجه مادی و معنوی زده و می زند. آیا مجاز هستم مقابله به مثل کنم؟ آیا می توانم با خواندن اذکار قرآنی، این سحر و جادوها را به خودش برگردانم؟

باسمه تعالی

1. باطل کردن سحر و جادویی که به شما ضرر زده جایز است.

2. مقابله به مثل یعنی استفاده از سحر جایز نیست؛ مگر در صورتی که دفع ضرر او راهی دیگری جز مقابله به مثل نداشته باشد در این صورت تا جایی که برای دفع ضرر او لازم است می تواند مقابله به مثل کند.

3. در مقابله به مثل که در بند 2 بیان شد، فرقی نیست بین اینکه مقابله به مثل با استفاده از آیات قرآن و مانند آن باشد یا با چیز دیگر باشد.

4. توجه داشته باشید که در بسیار از موارد واقعاً سحر و جادویی در کار نیست و افراد به دلیل سوء ظن بیجا دیگران را گمان می برند که جادو و سحری رخ داده است. بهتر است مؤمن با خوانده اذکاری مثل «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم» خود از شر احتمالی از سوی بدخواهان محفوظ بدارد.

کد سایت fa7701