یقین دارم در آمد و سرمایه شرکتی مال مخلوط به حرام است. آیا شرکت در پذیرایی و نهار و گرفتن هدیه، مزایا و سایر خدمات از آن شرکت برایم حلال است؟
یقین دارم در آمد و سرمایه شرکتی مال مخلوط به حرام است. آیا شرکت در پذیرایی و نهار و گرفتن هدیه، مزایا و سایر خدمات از آن شرکت برایم حلال است؟

باسمه تعالی

تا وقتی یقین ندارید که آنچه به شما به عنوان هدیه یا مزایا یا غیره داده می شود از بخش حرام درآمد شرکت است، استفاده از آن اشکال ندارد.

کد سایت fa7696
طبقه بندی موضوعی حق الناس|مسائل متفرقه هبه