شخصی در منزل خود با زوجه خود جر و بحث می کند و در عصبانیت توهین می کند. آیا صدور حکم طلاق بر این مبنا که شرعیت دارد؟
شخصی در منزل خود با زوجه خود برای حل مشکلات جر و بحث می کند و در عصبانیت توهین می کند و بعد از فروکشیدن عصبانیت پشیمان می شود و مقام قضایی مستند به آن گفته ها حکم طلاق صادر می کند. آیا صدور حکم طلاق بر این مبنا که باعث از بین رفتن کیان خانواده و ارزش های آن است، شرعیت دارد و جایز است؟

باسمه تعالی

از خصوص مورد اطلاعی نداریم اما صرف توهین به زوجه مجوز شرعی برای صدور حکم طلاق نیست.

کد سایت fa7668