اینکه طلا نزدبانک یا فردی می گذارند تا به اندازۀ قیمت طلا یا کمتر وام بگیرند، باچه عنوان شرعی حلال و با چه عنوان حرام می شود؟
اینکه طلا نزدبانک یا فردی می گذارند تا به اندازۀ قیمت طلا یا کمتر وام بگیرند، با چه عنوان شرعی حلال و با چه عنوان حرام می شود؟ آیا گیرندۀ طلا می تواند مبلغی جهت نگهداری طلا از وام گیرنده بگیرد؟ شرط دریافت اجرت نگهداری و عدم شرط آن تأثیری در حلیت اخذ آن اجرت دارد؟

باسمه تعالی

1. در این موارد می تواند فرد در قالب عقد قرض مبلغی را از بانک یا آن فرد بگیرد و طلا را به عنوان رهن در نزد آن بانک یا فرد گرو بگذارد.

2. دریافت هزینه های متعارف نگهداری طلا و نیز شرط کردن در یافت آن هزینه ها ضمن این عقد قرض جایز است ولی دریافت چیزی بیش از هزینه های مزبور به عنوان اجرت نگهداری، اگر بدون شرط کردن در ضمن عقد قرض باشد؛ یعنی بدون التزام طرفین به آن باشد، اشکال ندارد اما شرط کردن آن در ضمن عقد قرض، ربا است و جایز نیست.