فردی که هم آب و هم خاک در دسترس داری اما یقین دارد یکی از آن دو نجس است، آیا باید با آن آب وضو بگیرد یا باید با آن خاک تیمم کند؟
فردی که هم آب و هم خاک در دسترس داری اما یقین دارد یکی از آن دو نجس است، آیا باید با آن آب وضو بگیرد یا باید با آن خاک تیمم کند؟

باسمه تعالی

باید با آن آب وضو بگیرد.

کد سایت fa7661
طبقه بندی موضوعی وضو|تیمم