اگر پسری ازدواج کرده باشد و مستقل شده باشد ولی پدرش می گوید الآن به شمال مسافرت نکن یا فلان چیز را نخر آیا باز در اینجا اطاعت فرزند از پدرش واجب است یا چون مستقل شده واجب نیست؟
اگر پسری ازدواج کرده باشد و مستقل شده باشد ولی پدرش می گوید الآن به شمال مسافرت نکن یا فلان چیز را نخر آیا باز در اینجا اطاعت فرزند از پدرش واجب است یا چون مستقل شده واجب نیست؟

باسمه تعالی

اطاعت فرزند بالغ از امر پدر شرعاً واجب نیست؛ مگر در مواردی که اطاعت نکردن باعث آزار و ایذاء وی شود. بنابراین اگر این فرزند بدون اطلاع پدرش، مسافرت کند و می داند پدرش در آینده از این کار مطلع نمی شود و یا اگر بعد از انجام کار اطلاع پیدا کند، دیگر ناراحت نخواهد شد، گناهی نکرده است. در این مسأله بین فرزندی که ازدواج کرده باشد یا نکرده باشد، فرقی نیست. ولی اگر مستقل نشده باشد و تحت تکفل پدر باشد و در حقیقت پدرش در ازای تأمین مخارج زندگی اش، از او مطالبه اطاعت از اوامر خود را دارد، واجب است از امر پدر اطاعت کند.

کد سایت fa7659
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین