در صورتی که زن مسلمان رابطۀ زنا با مرد غیر مسلمان داشته باشد، آیا به جهت زانی و زانیه بودن، ازدواجشان جایز می‌شود؟
در صورتی که زن مسلمان رابطۀ زنا با مرد غیر مسلمان داشته باشد، آیا به جهت زانی و زانیه بودن، ازدواجشان جایز می‌شود؟

باسمه تعالی

ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست و زانی و زانیه بودن تأثیری در این حکم ندارد.

کد سایت fa7655