آیا فرد در صف اول جماعت، قبل از افراد کنار خود یا لحظۀ آماده شدن آن ها برای اقتدا می تواند اقتدا کند؟
فردی که آخر صف اول جماعت ایستاده است، آیا می تواند قبل از افراد کنار خود اقتدا کند؟ آیا در هنگام تهیأ آنان یعنی لحظۀ آماده شدن آن ها برای اقتدا می تواند اقتدا کند؟

باسمه تعالی

فردی که در صف اول جماعت ایستاده قبل از افراد کنار خود (از سمتی که باعث اتصال به جماعت می شود) نمی تواند اقتدا کند؛ البته در هنگام تهیأ آن ها یعنی لحظه ای که هنوز اقتدا نکرده اند اما برای اقتدا آماده شده اند، می تواند اقتدا کند.

کد سایت fa7583
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت